top        

 

ii_plus_podstawowe_rgb

PROJEKT

KONSORCJUM

KONKURS

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

 

 

PROJEKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami wdrażaniu innowacyjnych projektów.

W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

·         inicjowanie oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”,

·         przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,

·         zarządzanie portfelem technologii uczelni,

·         monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

·         analizowanie potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

·         prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

·         analizowanie możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,

·         finansowanie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,

·         zatrudnienie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku o łącznej wartości 2 791 140,00 zł uzyskał łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2 227 240,00 zł.

Projekt jest realizowany od 31.01.2017 do 31.01.2019

 

KONSORCJUM

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R.

To co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

W ramach Instytutu działa: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą naukowo – dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard nauczania i stanowi środowisko opiniotwórcze dla potrzeb regionu.

Dzięki współpracy pomiędzy jednostkami nauk podstawowych i klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzona jest intensywna działalność naukowo-badawcza nad patomechanizmem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, cukrzycy i otyłości oraz poszukiwaniem nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, wykorzystujących wyniki badań nad molekularnymi punktami uchwytu potencjalnej farmakoterapii, modelowaniem cząsteczkowym, syntezą i oceną farmakokinetyczną potencjalnych leków. Towarzyszą temu badania z dziedziny medycyny praktycznej mające na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz przedstawicieli starzejącego się społeczeństwa.

Badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzone są z zastosowaniem najnowszych technologii badawczych XXI wieku, takich jak techniki genomowe i analiza ekspresji tkankowej, techniki chromatograficzne (LCMS, GCMS, ICPMS), obrazowanie komórkowe i wiele innych. Dostarczają one wiedzy z zakresu biologii molekularnej, diagnostyki biochemicznej, genomiki, transkryptomiki, metabolomiki, analizy farmaceutycznej i medycyny. W 2012 roku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jako jedyne w Polsce Wschodniej otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KONW) - prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez MNiSW.

Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii zostało powołane w celu wspomagania pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez: analizę potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych prowadzonych na UMB, kierowanie procesem uzyskania ochrony praw wyników prac badawczych, sporządzanie wstępnych wycen i ocen merytorycznych wyników prac badawczych, sporządzanie analiz opłacalności w procesie komercjalizacji, opracowywanie dokumentacji sprzedażowej i ofertowej, badanie rynku i identyfikacja kluczowych klientów zainteresowanych udziałem w procesie komercjalizacji, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi, aktywną promocję projektów oraz prowadzenie działań promujących ideę komercjalizacji wyników badań naukowych wśród pracowników, doktorantów i studentów UMB.

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną na podstawie uchwały nr 1996 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017r., Nadrzędnym celem działalności WOTT jest szeroko rozumiany transfer wyników prac naukowych badaczy Uniwersytetu w Białymstoku do środowiska biznesowego jak również zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu. Cele szczegółowe WOTT to przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wspieranie naukowców UwB w zakresie procesu transferu technologii oraz zarządzanie portfelem technologii UwB będącego największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Strukturę UwB tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. UwB posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka. Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią o dużym potencjale badawczym, realizującą wiele projektów, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz posiada szeroki wachlarz oferty technologicznej dla biznesu.

UwB jest członkiem konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji - Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Konsorcjum skupia się m.in. wspólnej realizacji projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Atutem UwB jest posiadanie nie tylko wiedzy i prowadzenie badań z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, ale również unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych. Liczba pól, na których może być prowadzona współpraca jest ogromna, a uczestniczyć w niej zarówno ekonomiści, specjaliści od zarządzania czy socjolodzy, ale również naukowcy zajmujący się badaniami nowoczesnych materiałów lub ochroną środowiska. Naukowo-badawczy potencjał Uniwersytetu w Białymstoku umożliwia tworzenie unikalnych, interdyscyplinarnych zespołów naukowych, jak również kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów gospodarki.

 

KONKURS

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Celem konkursu w ramach programu Inkubator Innowacyjności+, jest wsparcie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Realizacja konkursu przyczyni się do rozwoju innowacyjności, komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych IIiT PB, UMB i UwB, promocji osiągnięć naukowych oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL, w szczególności na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych będą podlegały dofinansowaniu ze środków projektu Inkubator Innowacyjności+.

Jednostki poszczególnych Konsorcjantów nadzorujące projekt, zapewniają kompleksową obsługę organizacyjno–administracyjną konkursu, a także prowadzą nadzór nad jego realizacją. Wnioski projektowe należy składać do Koordynatorów Naukowych Projektu właściwych dla konsorcjanta.

Nabór trwa w trybie ciągłym od 10.05.2017 r. do wyczerpania środków.

 

Koordynatorzy Naukowi Projektu:

IIT PB Sp. z o.o – Tomasz Stypułkowski (t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl)

UMB – Andrzej Małkowski (andrzej.malkowski@umb.edu.pl)

UwB – Karina Sachpazidu-Wójcicka (wott@uwb.edu.pl)

 

Dokumenty:

1.       Regulamin uczestnictwa w projekcie

2.       Wniosek projektowy

3.       Karta oceny wniosku projektowego

4.       Raport końcowy

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

1.       Usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, zgłoszenie oraz prowadzenie sprawy do wydania decyzji przed Urzędem Patentowym w USA (USPTO)
Zapytanie ofertowe
Formularz Oferty
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

2.       Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej
http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=przeprowadzenie-szkolenia-z-wyceny-technologii-i-wlasnosci-intelektualnej
Postępowanie zakończone

 

3.       Zakup materiałów, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

4.       Zakup środków trwałych, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

5.       Zakup wyposażenia laboratoryjnego, które będzie wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

6.       Zakup materiałów, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

7.       Zakup środków trwałych, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

8.       Zakup wyposażenia laboratoryjnego, które będzie wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

9.       Usługa wykonania ekspertyzy weryfikującej algorytmy opracowane w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations” pod kątem poprawności wyników oraz możliwości ich zastosowania w elektronicznych systemach nawigacji morskiej.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

10.       Zakup licencji wyłącznej do oprogramowania wraz z kodem i dokumentacją techniczną, realizującego funkcję prezentacji wyników algorytmu EILIA opracowanego w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations”.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

11.       Zakup licencji wyłącznej do oprogramowania wraz z kodem i dokumentacją techniczną, realizującego funkcję prezentacji wyników algorytmu EILIA opracowanego w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations”.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

12.       Wyposażenie laboratoryjne w postaci: Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Postępowanie zakończone

 

13.       Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom
Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.11.2017

 

KONTAKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej Sp. Z o.o.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii

Uniwersytet w Białymstoku
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2

16-001 Kleosin

 

tel.: 85 746 98 72

tel./fax.: 85 746 98 70

 

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl

biuro@iit.pb.bialystok.pl

 

http://instytutpb.com

 

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

 

tel./faks: 85 686 51 22

 

 

e-mail: bowitt@umb.edu.pl

 

 

http://bowitt.umb.edu.pl

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15-097 Białystok

 

tel.: 85 745 71 14

 

 

e-mail: wott@uwb.edu.pl

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój