top        

 

ii_plus_podstawowe_rgb

PROJEKT

KONSORCJUM

KONKURS

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

 

 

PROJEKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami wdrażaniu innowacyjnych projektów.

W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

·         inicjowanie oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”,

·         przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,

·         zarządzanie portfelem technologii uczelni,

·         monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

·         analizowanie potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

·         prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

·         analizowanie możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,

·         finansowanie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,

·         zatrudnienie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku o łącznej wartości 2 791 140,00 zł uzyskał łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2 227 240,00 zł.

Projekt jest realizowany od 31.01.2017 do 31.01.2019

 

KONSORCJUM

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R.

To co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

W ramach Instytutu działa: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą naukowo – dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard nauczania i stanowi środowisko opiniotwórcze dla potrzeb regionu.

Dzięki współpracy pomiędzy jednostkami nauk podstawowych i klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzona jest intensywna działalność naukowo-badawcza nad patomechanizmem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, cukrzycy i otyłości oraz poszukiwaniem nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, wykorzystujących wyniki badań nad molekularnymi punktami uchwytu potencjalnej farmakoterapii, modelowaniem cząsteczkowym, syntezą i oceną farmakokinetyczną potencjalnych leków. Towarzyszą temu badania z dziedziny medycyny praktycznej mające na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz przedstawicieli starzejącego się społeczeństwa.

Badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzone są z zastosowaniem najnowszych technologii badawczych XXI wieku, takich jak techniki genomowe i analiza ekspresji tkankowej, techniki chromatograficzne (LCMS, GCMS, ICPMS), obrazowanie komórkowe i wiele innych. Dostarczają one wiedzy z zakresu biologii molekularnej, diagnostyki biochemicznej, genomiki, transkryptomiki, metabolomiki, analizy farmaceutycznej i medycyny. W 2012 roku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jako jedyne w Polsce Wschodniej otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KONW) - prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez MNiSW.

Uczelniane Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii zostało powołane w celu wspomagania pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez: analizę potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych prowadzonych na UMB, kierowanie procesem uzyskania ochrony praw wyników prac badawczych, sporządzanie wstępnych wycen i ocen merytorycznych wyników prac badawczych, sporządzanie analiz opłacalności w procesie komercjalizacji, opracowywanie dokumentacji sprzedażowej i ofertowej, badanie rynku i identyfikacja kluczowych klientów zainteresowanych udziałem w procesie komercjalizacji, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi, aktywną promocję projektów oraz prowadzenie działań promujących ideę komercjalizacji wyników badań naukowych wśród pracowników, doktorantów i studentów UMB.

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną na podstawie uchwały nr 1996 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017r., Nadrzędnym celem działalności WOTT jest szeroko rozumiany transfer wyników prac naukowych badaczy Uniwersytetu w Białymstoku do środowiska biznesowego jak również zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu. Cele szczegółowe WOTT to przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wspieranie naukowców UwB w zakresie procesu transferu technologii oraz zarządzanie portfelem technologii UwB będącego największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Strukturę UwB tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. UwB posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka. Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią o dużym potencjale badawczym, realizującą wiele projektów, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz posiada szeroki wachlarz oferty technologicznej dla biznesu.

UwB jest członkiem konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji - Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Konsorcjum skupia się m.in. wspólnej realizacji projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Atutem UwB jest posiadanie nie tylko wiedzy i prowadzenie badań z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, ale również unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych. Liczba pól, na których może być prowadzona współpraca jest ogromna, a uczestniczyć w niej zarówno ekonomiści, specjaliści od zarządzania czy socjolodzy, ale również naukowcy zajmujący się badaniami nowoczesnych materiałów lub ochroną środowiska. Naukowo-badawczy potencjał Uniwersytetu w Białymstoku umożliwia tworzenie unikalnych, interdyscyplinarnych zespołów naukowych, jak również kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów gospodarki.

 

KONKURS

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Celem konkursu w ramach programu Inkubator Innowacyjności+, jest wsparcie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Realizacja konkursu przyczyni się do rozwoju innowacyjności, komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych IIiT PB, UMB i UwB, promocji osiągnięć naukowych oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL, w szczególności na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych będą podlegały dofinansowaniu ze środków projektu Inkubator Innowacyjności+.

Jednostki poszczególnych Konsorcjantów nadzorujące projekt, zapewniają kompleksową obsługę organizacyjno–administracyjną konkursu, a także prowadzą nadzór nad jego realizacją. Wnioski projektowe należy składać do Koordynatorów Naukowych Projektu właściwych dla konsorcjanta.

Nabór trwa w trybie ciągłym od 10.05.2017 r. do wyczerpania środków.

 

Koordynatorzy Naukowi Projektu:

IIT PB Sp. z o.o – Tomasz Stypułkowski (t.stypulkowski@iit.pb.bialystok.pl)

UMB – Andrzej Małkowski (andrzej.malkowski@umb.edu.pl)

UwB – Karina Sachpazidu-Wójcicka (wott@uwb.edu.pl)

 

Dokumenty:

1.       Regulamin uczestnictwa w projekcie

2.       Wniosek projektowy

3.       Karta oceny wniosku projektowego

4.       Raport końcowy

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

1.       Usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, zgłoszenie oraz prowadzenie sprawy do wydania decyzji przed Urzędem Patentowym w USA (USPTO)
Zapytanie ofertowe
Formularz Oferty
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

2.       Przeprowadzenie szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej
http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=przeprowadzenie-szkolenia-z-wyceny-technologii-i-wlasnosci-intelektualnej
Postępowanie zakończone

 

3.       Zakup materiałów, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

4.       Zakup środków trwałych, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

5.       Zakup wyposażenia laboratoryjnego, które będzie wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

6.       Zakup materiałów, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

7.       Zakup środków trwałych, które będą wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

8.       Zakup wyposażenia laboratoryjnego, które będzie wykorzystywane w ramach prac badawczych oraz prac przedwdrożeniowych realizowanych przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. o.o.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

9.       Usługa wykonania ekspertyzy weryfikującej algorytmy opracowane w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations” pod kątem poprawności wyników oraz możliwości ich zastosowania w elektronicznych systemach nawigacji morskiej.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

10.       Zakup licencji wyłącznej do oprogramowania wraz z kodem i dokumentacją techniczną, realizującego funkcję prezentacji wyników algorytmu EILIA opracowanego w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations”.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Unieważnienie zapytania
Postępowanie zakończone

 

11.       Zakup licencji wyłącznej do oprogramowania wraz z kodem i dokumentacją techniczną, realizującego funkcję prezentacji wyników algorytmu EILIA opracowanego w ramach projektu „EILIA for OMCS - EILIA for Optimal Maneuvering in Collision Situations”.
Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

12.       Wyposażenie laboratoryjne w postaci: Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

13.       Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania zawartości oraz sposobu przedstawienia projektu inwestorom
Zapytanie ofertowe
Postępowanie zakończone

 

14.       Przygotowanie projektów ekranów aplikacji komputerowej oraz aplikacji mobilnej stanowiącej specyfikację do wytworzenia oprogramowania oraz wytworzenie oprogramowania aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej oraz serwisu z bazą danych.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

15.       Zakup planu kampanii na platformie crowdfundingowej wraz z opracowaniem poszczególnych kroków w ramach projektu “Anima”.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

16.       Zakup usługi stworzenia oraz przekazania praw autorskich do 3 koncepcji obudowy urządzenia wykorzystywanego w systemie Anima.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

17.       Zakup usługi stworzenia projektu graficznego aplikacji mobilnej wykorzystywanej w systemie Anima.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

18.       Zakup mobilnego sprzętu komputerowego z możliwością pracy stacjonarnej.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

19.       Zakup usługi wykonania analizy rynku w ramach projektu „Wykorzystanie procesu dehydratacji sublimacyjnej do pozyskiwania liofilizatów na bazie produktów naturalnych celem opracowania i ewentualnego wdrożenia nowych produktów”
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

20.       Zakup usługi wykonania analizy rynku w ramach projektu „Pełzak rehabilitacyjny”
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

21.       Stworzenie 10 sztuk prototypów obudowy urządzenia elektronicznego wykorzystywanego w systemie powiadomień Anima za pomocą techniki druku 3D.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

22.       Zakup usługi wykonania analizy rynku w ramach projektu „Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego – opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

23.       Ocena efektywności terapeutycznej podawania dwóch różnych tzw. "kompozycji leczniczych" larwom pszczelim zakażonym bakteriami zgnilca amerykańskiego (w celu określenia dawki terapeutycznej) i oceny wpływu podanego preparatu na przeżywalność larw pszczelich.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

24.       Wykonanie badań aktywności antybakteryjnej preparatów roślinnych względem bakterii Paenibacillus larvae o dwóch genotypach Eric i i Eric II.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

25.       Zakup usługi uprzemysłowienia modelu 3D obudowy urządzenia Anima pod kątem produkcji masowej oraz stworzenie dwóch prototypów finalnego urządzenia.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

26.       Wykonanie rycin do instrukcji opracowanego programu rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

27.       Usługa wykonania prototypu przyrządu rehabilitacyjnego (usprawniającego) w ramach projektu „Pełzak rehabilitacyjny”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

28.       ZZakup licencji wyłącznej oprogramowania wraz z kodem źródłowym odpowiedzialnego za prezentację danych, będącego rozwinięciem aplikacji wykorzystywanej w systemie inteligentnych powiadomień Anima.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

29.       Wyłonienie podmiotu w celu przeprowadzenia procedury złożenia wniosku o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania soli imidazoliowych na bazie steroidów o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych” na terenie Polski.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

30.       Zakup usługi stworzenia materiału wideo przedstawiającego funkcjonalność systemu Anima w celu walidacji rynku.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

31.       Zakup materiałów oraz wykonanie prototypu urządzenia do rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

32.       Zakup stacjonarnego komputera wraz z peryferiami.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

33.       Zakup usługi wykonania zgłoszenia patentowego w ramach projektu „Pełzak rehabilitacyjny”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

34.       Wykonanie ekstrakcji materiału roślinnego (cienkich gałązek brzozy) za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych przy ciśnieniu 40 MPa i temperaturze 40oC.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

35.       Zakup usługi wykonania analizy technologicznej w ramach projektu "System monitorowania jakości powietrza w przestrzeni poza budynkami".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

36.       Usługa wykonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w ramach projektu "Pełzak rehabilitacyjny".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

37.       "Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego - opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

38.       "Zakup usługi wykonania elementów głowicy wytłaczającej metodami druku przestrzennego".
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

39.       Zaprojektowanie systemu komunikacji pomiędzy urządzeniem sensorycznym a chmurą w ramach projektu "System monitorowania jakości powietrza w przestrzeni poza budynkami".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

40.       Zakup usługi stworzenia animacji przedstawiającej funkcjonalność systemu Anima w celu walidacji rynku.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

41.       Zakup usługi rzecznika patentowego.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

42.       Opracowanie projektu elektroniki urządzenia/czujnika wielosensorowego w ramach projektu pt. "System monitorowania jakości powietrza w przestrzeni poza budynkami".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

43.       Opracowanie profilu klienta oraz budowa społeczności osób zainteresowanych wdrożeniem systemu Anima.
Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

44.       Ocena wpływu dwóch preparatów przygotowanych na bazie surowca roślinnego na przeżywalność larw pszczelich.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Unieważnienie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

45.       Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad prototypem czujnika wielosensorowego oraz zakup oprogramowania/licencji urządzenia sensorycznego (czujnika wielosensorowego).
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

46.       Zakup oprogramowania/licencji serwerowego oraz zakup oprogramowania/licencji oprogramowania użytkownika końcowego.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

47.       Zakup laptopa wraz z niezbędnymi peryferiami komputerowymi.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

48.       Zakup subskrypcji Adobe Illustrator CC for Teams (2019).
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

49.       Zakup środków trwałych - drukarka A3 i monitor 4K.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

50.       Dobór materiałów użytych w projekcie oraz dobór technologii druku, wykonania i materiałów.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

51.       Zakup usługi przygotowania plików źródłowych do produkcyjnej wersji płytki PCB.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

52.       Zakup usługi przygotowania brandingu, namingu produktu, przygotowanie i uruchomienie platformy sprzedażowej.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

53.       Zakup usługi produkcji pierwszej partii czujnika.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

54.       ZWeryfikacja i badanie działania systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (zakup prac B+R).
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

55.       Marketing i promocja w internecie i portalach social media.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

56.       Zakup usługi produkcji pierwszej partii środków dydaktycznych "Panda Ada" w technologii UV.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

57.       Zakup usługi produkcji pierwszej partii opakowań do środków dydaktycznych "Panda Ada".
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

58.       Zakup usługi produkcji pierwszej partii środków dydaktycznych "Panda Ada" w technologiach cyfrowej i/lub offsetowej.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Postępowanie zakończone

 

KONTAKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej Sp. Z o.o.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii

Uniwersytet w Białymstoku
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2

16-001 Kleosin

 

tel.: 85 746 98 72

tel./fax.: 85 746 98 70

 

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl

biuro@iit.pb.bialystok.pl

 

http://instytutpb.com

 

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

 

tel./faks: 85 686 51 22

 

 

e-mail: bowitt@umb.edu.pl

 

 

http://bowitt.umb.edu.pl

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15-097 Białystok

 

tel.: 85 745 71 14

 

 

e-mail: wott@uwb.edu.pl

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, jako Lider Konsorcjum w skład którego wchodzą Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok oraz Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możliwy jest kontakt listowny, mailowy (instytut@iit.pb.bialystok.pl, bowitt@umb.edu.pl, rektorat@uwb.edu.pl) lub osobisty (w siedzibie danego podmiotu). 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności+”; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa; c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane: a. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa, b. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, c. podmiotom uprawnionym przepisami prawa, d. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 8. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania. 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój